Điều khoản và điều kiện bán hàng trực tuyến

Tổng quan

Thỏa thuận này áp dụng như giữa bạn, Người dùng của Trang web này hoặc Người mua và Cim-mart, chủ sở hữu của Trang web này. Việc bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này được coi là xảy ra khi bạn sử dụng Trang web lần đầu tiên. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn nên ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

Không có phần nào của trang web này được dự định để tạo thành một đề nghị hợp đồng có khả năng chấp nhận. Đơn đặt hàng của Người mua tạo thành một ưu đãi theo hợp đồng và việc chúng tôi chấp nhận đề nghị đó được coi là xảy ra khi chúng tôi gửi email gửi đến Người mua cho biết rằng đơn hàng đã được thực hiện và đã được gửi đi.

Khi đặt hàng trực tuyến, bằng cách nhấp vào nút Chấp nhận, bạn, Người mua, đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách hoàn thành và gửi đơn đặt hàng điện tử sau đây, bạn sẽ đưa ra đề nghị mua hàng hóa, nếu được chúng tôi chấp nhận, sẽ dẫn đến một hợp đồng ràng buộc.

1.      Định nghĩa và giải thích

Trong Thỏa thuận này, các điều khoản sau đây sẽ có các ý nghĩa sau:

Tài khoản –  có nghĩa là thông tin cá nhân, Thông tin thanh toán và thông tin đăng nhập được Người dùng sử dụng để truy cập Nội dung trả phí và / hoặc bất kỳ Hệ thống liên lạc nào trên Trang web;

Vận chuyển – có nghĩa là bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm vận chuyển Hàng hóa đã mua từ Cơ sở của chúng tôi cho khách hàng;

Nội dung – có nghĩa là bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tập hợp dữ liệu và bất kỳ dạng thông tin nào khác có khả năng được lưu trữ trong một máy tính xuất hiện trên hoặc tạo thành một phần của Trang web này;

Hàng hóa – có nghĩa là bất kỳ sản phẩm nào mà Cim-mart quảng cáo và / hoặc có sẵn để bán thông qua Trang web này;

Dịch vụ trực tuyến – có nghĩa là bất kỳ cơ sở, công cụ, dịch vụ hoặc thông tin trực tuyến nào mà Cim-mart cung cấp thông qua Trang web ngay bây giờ hoặc trong tương lai;

Thông tin thanh toán – có nghĩa là bất kỳ chi tiết nào cần thiết cho việc mua Hàng hóa từ Trang web này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, số tài khoản ngân hàng và mã sắp xếp;

Người mua hàng – có nghĩa là bất kỳ người nào hoặc doanh nghiệp mua hàng hóa từ Cim-mart từ trang web này;

Thông tin mua hàng –  có nghĩa là tổng hợp bất kỳ đơn đặt hàng, hóa đơn, ghi chú gửi, biên lai hoặc tương tự có thể ở dạng bản cứng hoặc dạng điện tử;

Hệ thống ngay lập tức có nghĩa là bất kỳ cơ sở hạ tầng truyền thông trực tuyến nào mà Cim-mart cung cấp thông qua Trang web ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, email dựa trên web, bảng tin, phương tiện trò chuyện trực tiếp và liên kết email;

Người dùng  – có nghĩa là bất kỳ bên thứ ba nào truy cập trang web và không được Cim-mart sử dụng và hành động trong quá trình họ làm việc; và

Trang web –  có nghĩa là trang web mà bạn hiện đang sử dụng www.cim-mart.com và bất kỳ tên miền phụ nào của trang web này.

2.      Khách hàng doanh nghiệp

Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

3.      Khách hàng quốc tế

Nếu Hàng hóa đang được đặt hàng từ bên ngoài quốc gia cư trú Cim-mart, thì thuế nhập khẩu và thuế có thể phải chịu khi hàng hóa đến đích. Cim-mart không chịu trách nhiệm cho các khoản phí này và chúng tôi cam kết không tính toán hay ước tính về vấn đề này. Nếu Người mua mua quốc tế, họ nên liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để biết thêm chi tiết về chi phí và thủ tục. Người mua hàng hóa cũng sẽ là người nhập khẩu hồ sơ và do đó cần đảm bảo rằng việc mua hàng tuân thủ đầy đủ luật pháp của quốc gia nơi Hàng hóa được nhập khẩu. Xin lưu ý rằng Hàng hóa có thể được kiểm tra khi đến cảng vì mục đích hải quan và Cim-mart không đảm bảo rằng bao bì của Hàng hóa sẽ không có dấu hiệu giả mạo.

4.      Sở hữu trí tuệ

 • Theo các trường hợp ngoại lệ tại Khoản 5 của các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả Nội dung có trên Trang web, trừ khi được Người dùng tải lên, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, video clip, dữ liệu các phần tổng hợp, bố cục trang, mã cơ bản và phần mềm là tài sản của Cim-mart các chi nhánh của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan khác. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng tài liệu đó được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế và các luật khác.
 • Theo khoản 6, bạn không được sao chép, sao chép, phân phối, lưu trữ hoặc trong bất kỳ tài liệu tái sử dụng thời trang nào khác từ Trang web trừ khi có quy định khác trên Trang web hoặc trừ khi được Cim-mart cho phép bằng văn bản.

5.      Sở hữu trí tuệ của bên thứ ba

 • Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các quyền Sở hữu trí tuệ bao gồm, nhưng không giới hạn ở Bản quyền và Nhãn hiệu, trong hình ảnh và mô tả sản phẩm thuộc về nhà sản xuất hoặc nhà phân phối các sản phẩm đó có thể được áp dụng.
 • Theo khoản 6, bạn không được sao chép, sao chép, phân phối, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào khác trừ khi có quy định khác trên Trang web hoặc trừ khi được nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có liên quan cho phép bằng văn bản.

6.      Sử dụng hợp lý sở hữu trí tuệ

Tài liệu từ Trang web có thể được sử dụng lại mà không cần sự cho phép bằng văn bản khi có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào được nêu chi tiết trong Chương III của Đạo luật Thiết kế Bản quyền và Bằng sáng chế năm 1988.

7.      Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, các trang web này không thuộc quyền kiểm soát của Cim-mart hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hình thức tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng chúng. Việc bao gồm một liên kết đến một trang web khác trên Trang web này không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của chính các trang web hoặc của những người kiểm soát chúng.

8.      Liên kết đến trang web này

Những người muốn đặt một liên kết đến trang web này trên các trang web khác có thể làm mà không cần sự cho phép trước tuy nhiên Cim-mart có quyền yêu cầu xóa các liên kết đó theo quyết định của chúng tôi.

9.      Sử dụng phương tiện truyền thông

 • Khi sử dụng mẫu yêu cầu hoặc bất kỳ Hệ thống nào khác trên Trang web, bạn nên thực hiện theo các quy tắc sau:
  • Ngôn ngữ tục tĩu hoặc thô tục không được sử dụng;
  • Nội dung không hợp pháp hoặc phản đối không được gửi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở Nội dung lạm dụng, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, phân biệt tuổi tác, phân biệt giới tính hoặc phân biệt chủng tộc;
  • Nội dung nhằm thúc đẩy hoặc kích động bạo lực không được gửi;
  • Khuyên rằng các bài nộp được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh/ Tiếng Việt vì chúng tôi có thể không thể trả lời các câu hỏi được gửi bằng ngôn ngữ nào khác;
  • Các phương tiện mà Người dùng tự nhận mình không được vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào;
  • Người dùng không được mạo danh người khác, đặc biệt là nhân viên và đại diện của Cim-mart hoặc các chi nhánh của chúng tôi; và
  • Hệ thống của chúng tôi không được sử dụng cho các giao tiếp đại chúng trái phép, chẳng hạn như spam , hay thư rác.
 • Bạn thừa nhận rằng Cim-mart có quyền giám sát bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc được thực hiện với chúng tôi hoặc sử dụng Hệ thống của chúng tôi.
 • Bạn thừa nhận rằng Cim-mart có thể giữ lại các bản sao của bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc được thực hiện với chúng tôi hoặc sử dụng Hệ thống của chúng tôi.
 • Bạn thừa nhận rằng bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi thông qua Hệ thống của chúng tôi hoặc đăng trên các diễn đàn hoặc phòng trò chuyện có thể được chúng tôi sửa đổi theo bất kỳ cách nào và bạn từ bỏ quyền đạo đức của mình để được xác định là tác giả của thông tin đó. Bất kỳ hạn chế nào bạn có thể muốn đặt ra khi chúng tôi sử dụng thông tin đó phải được thông báo trước cho chúng tôi và chúng tôi có quyền từ chối các điều khoản và thông tin liên quan đó.

10.  Tài khoản

 • Để mua Hàng hóa trên Trang web này và sử dụng các phương tiện truy vấn, Người dùng có tùy chọn tạo Tài khoản sẽ chứa một số chi tiết cá nhân và Thông tin thanh toán có thể thay đổi tùy theo việc sử dụng Trang web của Người dùng vì chúng tôi không thể yêu cầu thông tin thanh toán cho đến khi mua hàng được thực hiện. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
 • Tất cả thông tin bạn gửi là chính xác và trung thực;
 • Nếu bạn mua thay mặt cho chủ lao động của mình, bạn có quyền gửi Thông tin thanh toán khi có bất kỳ thẩm quyền nào được yêu cầu; và
 • Bạn sẽ giữ thông tin này chính xác và cập nhật.
 • Việc bạn tạo một Tài khoản là sự khẳng định hơn nữa về đại diện và bảo hành của bạn.
 • Bạn không nên chia sẻ chi tiết tài khoản của mình, đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu. Cim-mart không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chi tiết tài khoản của bạn được chia sẻ bởi bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính dùng chung, bạn không nên lưu chi tiết tài khoản trong trình duyệt internet.
 • Nếu bạn có lý do để tin rằng chi tiết tài khoản của bạn đã bị người khác lấy mà không có sự đồng ý, bạn nên liên hệ ngay với Cim-mart để đình chỉ tài khoản của bạn và hủy mọi giao dịch mua trái phép có thể đang chờ xử lý. Xin lưu ý rằng việc mua hàng chỉ có thể bị hủy cho đến khi chúng được gửi đi. Trong trường hợp mua hàng trái phép được gửi đi trước khi bạn thông báo cho chúng tôi về tính chất trái phép của giao dịch mua, Cim-mart không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm và bạn nên liên hệ với Nhà cung cấp chi tiết trong Thông tin mua hàng.
 • Khi chọn tên người dùng Người dùng được yêu cầu tuân thủ các điều khoản được nêu ở trên trong Điều 9. Bất kỳ việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc đình chỉ và / hoặc xóa Tài khoản của bạn

11.  Chấm dứt và hủy bỏ

 • Cim-mart hoặc Người dùng có thể chấm dứt Tài khoản. Nếu Cim-mart chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn sẽ được thông báo qua email và một lời giải thích cho việc chấm dứt sẽ được cung cấp. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi có quyền chấm dứt mà không cần đưa ra lý do.
 • Nếu Cim-mart chấm dứt Tài khoản, mọi giao dịch mua hiện tại hoặc đang chờ xử lý trên Tài khoản của bạn sẽ bị hủy và sẽ không được gửi đi.
 • Cim-mart có quyền hủy mua hàng mà không nêu rõ lý do, vì bất kỳ lý do nào trước khi xử lý thanh toán và gửi đi.
 • Nếu việc mua hàng bị hủy vì bất kỳ lý do nào trước khi gửi, Người mua sẽ được hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào được trả liên quan đến các giao dịch mua đó.
 • Nếu Người dùng chấm dứt Tài khoản của họ, mọi giao dịch mua không được gửi sẽ bị hủy và hoàn trả toàn bộ số tiền đã trả liên quan đến các giao dịch mua đó sẽ được thanh toán thông qua phương thức thanh toán được sử dụng khi Hàng hóa được mua.

12.  Thanh toán

 • Cim-mart cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và vì lý do này, tất cả các khoản thanh toán trực tuyến được thực hiện bằng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.
 • Paypal cung cấp một cổng thanh toán an toàn, xử lý thanh toán cho hàng ngàn doanh nghiệp trực tuyến, bao gồm cả chúng tôi. Đó là ưu tiên tối đa của Paypal để đảm bảo dữ liệu giao dịch được xử lý một cách an toàn và bảo mật. Để biết thêm thông tin về Paypal và tuân thủ bảo mật của họ, vui lòng truy cập https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • Cim-mart sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào của Người mua để bảo vệ dữ liệu khỏi bị người khác nhìn thấy trên màn hình của Người mua hoặc người khác có được trong quá trình thanh toán hoặc bất kỳ thiếu sót nào để cung cấp thông tin chính xác trong quá trình thanh toán.
 • Bên mua phải kiểm tra cẩn thận tất cả các chi tiết đặt hàng và thanh toán trước khi tiến hành thanh toán.
 • Tất cả các khoản thanh toán Paypal phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Pyapal. Người mua nên đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện của Paypal, Cim-mart

sẽ không có trách nhiệm với Người mua đối với các điều khoản đó hoặc Paypal Paypal không tuân thủ các điều khoản đó.

13.  Hàng hóa, giá cả và tính sẵn có

 • Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các biểu diễn và mô tả đồ họa của Hàng hóa có sẵn từ Cim-mart tương ứng với Hàng hóa thực tế, Cim-mart không chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến thể nào từ các mô tả này. Điều này không loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các lỗi do sơ suất từ ​​phía chúng tôi và chỉ đề cập đến các biến thể của Hàng hóa chính xác, không phải là Hàng hóa khác nhau hoàn toàn. Vui lòng tham khảo khoản 16.1 cho hàng hóa không chính xác.
 • Khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu chọn [kích thước] [kiểu] [màu] [số] [tính năng khác] của Hàng hóa mà bạn đang mua.
 • Cim-mart không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Hàng hóa đó sẽ có sẵn. Chỉ dẫn chứng khoán được cung cấp trên Trang web tuy nhiên những điều này có thể không tính đến doanh số bán hàng đã diễn ra trong khi bạn truy cập trang web.
 • Tất cả thông tin về giá trên Website là chính xác tại thời điểm trực tuyến. Cim-mart có quyền thay đổi giá và thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ ưu đãi đặc biệt theo thời gian và khi cần thiết. Tất cả thông tin về giá được xem xét và cập nhật định kỳ.
 • Trong trường hợp giá được thay đổi trong khoảng thời gian giữa đơn hàng được đặt cho Hàng hóa và Cim-mart xử lý đơn đặt hàng và thanh toán, bạn sẽ được liên hệ trước khi đơn hàng của bạn được xử lý với chi tiết về giá mới;
 • Tất cả giá trên trang web không bao gồm VAT.

14.  Tài sản, rủi ro và tài khoản lợi nhuận

 • Tiêu đề trong Hàng hóa sẽ không được chuyển cho Người mua cho đến khi giá mua đầy đủ cho những Hàng hóa đó đã được Cim-mart nhận được. Tiêu đề vẫn còn với Cim-mart cho đến khi thanh toán hoàn tất.
 • Nếu Người mua bán Hàng hóa cho khách hàng của mình dưới bất kỳ hình thức nào, như được mua từ Cim-mart hoặc tạo thành một bộ phận cấu thành của Hàng hóa lớn hơn và bất kỳ số tiền nào trong giá mua phải trả cho Cim-mart vẫn còn tồn tại, Người mua phải hạch toán cho Cim-mart cho số tiền bán hàng đó. Người mua sau đó được yêu cầu giữ số tiền thu được như vậy đối với Cim-mart cho đến khi Cim-mart nhận được thanh toán đầy đủ

15.  Giao hàng tận nơi

 • Cim-mart sẽ thông báo cho bạn bằng email khi hàng hóa của bạn được gửi đến cho bạn. Thông báo sẽ chứa thông tin chi tiết về thời gian giao hàng ước tính ngoài bất kỳ lý do nào cho việc chậm trễ giao hàng do bạn mua.
 • Nếu Cim-mart không nhận được thông tin liên lạc nào từ bạn, trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao hàng, liên quan đến bất kỳ vấn đề nào với Hàng hóa, bạn được coi là đã nhận được Hàng hóa theo thứ tự làm việc đầy đủ và không có vấn đề gì.

16.  Chính sách hoàn trả

Cim-mart nhằm mục đích luôn cung cấp Hàng hóa chất lượng cao không có lỗi và không bị hư hại. Tuy nhiên, đôi khi, hàng hóa có thể cần phải được trả lại. Trả về được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện.

 • Nếu Người mua nhận được Hàng hóa không khớp với những đơn đặt hàng, trừ khi có kèm theo ghi chú giải thích chi tiết về các thay đổi, nêu rõ lý do thay đổi và đưa ra các lựa chọn của bạn, Người mua nên liên hệ với chúng tôi trong vòng 10 ngày làm việc để sắp xếp thu hồi và trả lại. Cim-mart không chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển. Người mua sẽ được cung cấp tùy chọn thay thế Hàng hóa đã được đặt hàng (nếu có) hoặc được hoàn trả thông qua phương thức thanh toán được sử dụng khi Hàng hóa được mua. Hoàn lại tiền và thay thế sẽ được cấp khi chúng tôi nhận được hàng trả lại.
 • Nếu bất kỳ Hàng hóa nào đã mua có lỗi khi chúng được giao, Người mua nên liên hệ với Cim-mart trong vòng 28 ngày làm việc để sắp xếp thu gom và trả lại. Cim-mart không chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển. Hàng hóa phải được trả lại trong tình trạng ban đầu của họ với tất cả các bao bì và tài liệu. Người mua sẽ được cung cấp tùy chọn thay thế Hàng hóa đã được đặt hàng (nếu có) hoặc được hoàn trả thông qua phương thức thanh toán được sử dụng khi Hàng hóa được mua. Hoàn lại tiền và thay thế sẽ được cấp khi chúng tôi nhận được hàng trả lại.
 • Nếu bất kỳ Hàng hóa nào phát triển lỗi trong thời hạn bảo hành, Người mua có quyền sửa chữa hoặc thay thế theo các điều khoản của bảo hành đó.
 • Nếu Hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và thiệt hại rõ ràng khi giao hàng, Người mua phải ký vào phiếu giao hàng để biết rằng hàng hóa đã bị hư hại. Trong mọi trường hợp, thiệt hại như vậy phải được báo cáo cho Cim-mart trong vòng 10 ngày làm việc và sắp xếp thu gom và trả lại. Cim-mart không chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển. Khi nhận được hàng trả lại, giá của Hàng hóa, như đã thanh toán, sẽ được hoàn trả thông qua phương thức thanh toán được sử dụng khi Hàng hóa được mua.
 • Nếu Hàng hóa đã được gửi đi hoặc đã đến tay bạn, nhưng Người mua quyết định rằng chúng không còn cần thiết nữa, Hàng hóa có thể được trả lại cho Cim-mart trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận. Hàng hóa chỉ có thể được trả lại vì lý do này nếu bao bì của chúng vẫn chưa được mở và Hàng hóa có thể được bán lại, như mới, mà không có bất kỳ công việc bổ sung nào về phía Cim-mart. Bên mua có trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển nếu hàng hóa bị trả lại vì lý do này.
 • Nếu Người mua muốn trả lại Hàng hóa cho Cim-mart vì bất kỳ lý do nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 084 968185800 để sắp xếp phù hợp.
 • Cim-mart có quyền thực hiện theo quyết định đối với bất kỳ khoản hoàn trả nào theo các Điều khoản và Điều kiện này. Các yếu tố có thể được tính đến khi thực hiện quyết định này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Bất kỳ việc sử dụng hoặc hưởng thụ mà bạn có thể đã ra khỏi Hàng hóa;
 • Bất kỳ đặc điểm nào của Hàng hóa có thể khiến chúng xuống cấp hoặc hết hạn nhanh chóng;
 • Thực tế là Hàng hóa bao gồm các bản ghi âm thanh hoặc video hoặc phần mềm máy tính và bao bì đã được mở;
 • Bất kỳ khoản giảm giá nào có thể đã hình thành một phần giá mua của Hàng hóa để phản ánh bất kỳ sự thiếu chất lượng nào được Khách hàng biết đến tại thời điểm mua.

Quyết định như vậy chỉ được thực hiện trong giới hạn của pháp luật.

17.  Quyền riêng tư

 • Việc sử dụng trang web cũng bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cim-mart.com/cookies được kết hợp với các điều khoản và điều kiện này bởi tài liệu tham khảo này. Để xem Chính sách quyền riêng tư, vui lòng nhấp vào liên kết ở trên.
 • Trang web đặt cookie vào máy tính hoặc thiết bị của bạn. Những cookie này được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong tài liệu này. Chi tiết đầy đủ về các cookie được sử dụng bởi Trang web và các quyền hợp pháp của bạn đối với chúng được bao gồm trong chính sách bảo mật của chúng tôi cim-mart.com/cookies Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý với Cim-mart để đặt cookie vào máy tính hoặc thiết bị. Vui lòng đọc thông tin trong Chính sách bảo mật trước khi chấp nhận.
 • Bạn có thể muốn xóa cookie đã được đặt. Để được hướng dẫn về cách thực hiện việc này, vui lòng tham khảo menu trợ giúp trình duyệt internet của bạn.

18.  Khước từ

 • Cim-mart không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng Website sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, rằng nó sẽ có chất lượng thỏa đáng, nó sẽ phù hợp cho một mục đích cụ thể, rằng nó sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba, rằng nó sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba, rằng nó sẽ tương thích với tất cả các hệ thống, rằng nó sẽ được bảo mật và tất cả thông tin được cung cấp sẽ chính xác. Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Không có phần nào của Trang web này nhằm tạo thành lời khuyên và Nội dung của Trang web này không nên được dựa vào khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào.
 • Không có phần nào của trang web này nhằm tạo thành một đề nghị hợp đồng có khả năng chấp nhận.
 • Trong khi Cim-mart sử dụng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Trang web an toàn và không có lỗi, vi rút và phần mềm độc hại khác, tất cả Người dùng nên chịu trách nhiệm về bảo mật của riêng họ, về các chi tiết cá nhân và máy tính của họ.

19.  Thay đổi đối với Dịch vụ và các Điều khoản và Điều kiện này

Cim-mart có quyền thay đổi Trang web, Nội dung của nó hoặc các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Người dùng và Người mua sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện kể từ lần đầu tiên Trang web được họ sử dụng sau các thay đổi. Nếu Cim-mart được yêu cầu thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc bán Hàng hóa theo luật, những thay đổi này sẽ tự động áp dụng cho bất kỳ đơn đặt hàng nào đang chờ xử lý ngoài bất kỳ đơn đặt hàng nào do Người mua đặt trong tương lai.

20.  Tính khả dụng của trang web

 • Dịch vụ được cung cấp trên mạng như trên và trên cơ sở có sẵn trên cơ sở. Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ không có lỗi và / hoặc lỗi. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi không cung cấp bảo hành (rõ ràng hay ngụ ý) về thể dục cho mục đích cụ thể, tính chính xác của thông tin, tính tương thích và chất lượng thỏa đáng.
 • Cim-mart không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc không có sẵn của Trang web do các nguyên nhân bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi thiết bị ISP, lỗi thiết bị máy chủ, lỗi mạng truyền thông, sự cố tự nhiên, sự cố chiến tranh hoặc hạn chế pháp lý và kiểm duyệt.

21.  Giới hạn trách nhiệm

 • Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Cim-mart không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào, có thể thấy trước hoặc bằng cách khác, bao gồm mọi thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt hoặc mẫu mực phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó . Người dùng nên biết rằng họ có thể tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web và Nội dung của Trang web.
 • Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của Cim-mart đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do bất kỳ sơ suất hoặc gian lận nào từ phía Cim-mart.
 • Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của Cim-mart đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc giao hàng hóa không chính xác hoặc không phụ thuộc vào thông tin không chính xác có trên Trang web.
 • Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng các Điều khoản và Điều kiện này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan của Đạo luật Điều khoản hợp đồng không lành mạnh năm 1981, trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong số những điều khoản này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được, thì điều khoản đó là được coi là bị cắt đứt từ các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu lực thi hành của các điều khoản và điều kiện còn lại. Điều khoản này sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi quyền tài phán trong đó một điều khoản cụ thể là bất hợp pháp.

22.  Không từ bỏ

Trong trường hợp bất kỳ bên nào trong các Điều khoản và Điều kiện này không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào trong tài liệu này, điều này sẽ không được hiểu là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó.

23.  Điều khoản và điều kiện trước đây

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ phiên bản nào trước đó, các quy định của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng trừ khi được quy định rõ ràng khác.

24.  Quyền của bên thứ ba

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ trao mọi quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thỏa thuận được tạo bởi các Điều khoản và Điều kiện này là giữa bạn và Cim-mart.

25.  Thông báo

 • Tất cả các thông báo / thông tin liên lạc sẽ được gửi cho chúng tôi bằng cách gửi bài đến Cơ sở của chúng tôi (xem địa chỉ ở trên) hoặc qua email đến địa chỉ info@cim-mart.com. Thông báo như vậy sẽ được coi là nhận được 3 ngày sau khi đăng nếu được gửi bởi bài đăng hạng nhất, ngày gửi nếu email được nhận đầy đủ vào ngày làm việc và vào ngày làm việc tiếp theo nếu email được gửi vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
 • Cim-mart thỉnh thoảng có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin đó, vui lòng nhấp vào liên kết Hủy đăng ký trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi.

26.  Luật pháp và quyền tài phán

Các Điều khoản và Điều kiện này và mối quan hệ giữa bạn và Cim-mart sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật pháp Việt Nam và Cim-mart và bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của Tòa án Việt Nam ./.